Ovo su sve tačke odluke petog sastanka Vlade Republike Kosovo

Vlada Republike Kosovo, koju predvodi premijer Albin Kurti, održala je svoj redovni sastanak, peti po redu, na kojem je odlučila da usvoji opšte i specifične mjere za kontrolu, sprečavanje i borbu protiv pandemije COVID-19, na cijeloj teritoriji Republike Kosovo.

Ovo su sve tačke odluke petog sastanka Vlade Republike Kosovo

Odluka usvojena na sastanku Vlade Kosova uključuje sljedeće mjere:

1. Ova odluka se odnosi na cijelu teritoriju Republike Kosovo.

2. Strani državljani koji ulaze na Kosovo, uključujući one sa dozvolama za privremeni ili stalni boravak na Kosovu, koji dolaze iz visoko rizičnih zemalja prema službenoj listi ECDC, moraju da imaju negativan RT-PCR test za COVID-19 urađen u posljednja 72 sata, na osnovu principa reciprociteta.

3. Izuzeci od tačke 2 čine:

3.1. Ako strani državljanin uđe na Kosovo preko aerodroma ili preko kopnenih graničnih tačaka i napusti Kosovo u roku od 3 sata preko aerodroma ili kopnenihe graničnih tačaka, pod uslovom da pri ulasku potpiše deklaraciju da će napustiti Kosovo u roku od 3 sata;

3.2. Strani državljani koji rade kao profesionalni prevoznici (vozači), pod uslovom da se pridržavaju međunarodnog transportnog protokola za zaštitu od COVID-19; 3.3. Strani državljani koji prolaze kroz Kosovo organizovanim prevozom autobusom ili redovnom međunarodnom linijom, tranzitom, pod uslovom da potpišu deklaraciju da će napustiti teritoriju Kosova u roku od 5 sati;

3.4. Strane diplomate akreditovane na Kosovu i njihove porodice.

4. Svi građani Kosova, po ulasku na Kosovo, moraju da podnesu potvrdu za negativni RT-PCR test napravljen najkasnije 72 sata prije ulaska na Kosovo, u suprotnom moraju se samoizolovati 7 dana.

5. Izuzetak od tačke 4. ove odluke su građani Kosova koji su napustili Kosovo u posljednja 24 sata.

6. U javnim i privatnim institucijama imaju obavezu da se pojave na posao samo osoblje koje obavlja osnovne usluge. Rukovodioci javnih i privatnih institucija dužni su da definišu osnovno osoblje za potrebe ustanove po stupanju na snagu ove odluke.

7. Javni ili privatni poslodavci su upućeni da stvore uslove za obavljanje radnih zadataka od kuće, ostalim zaposlenima koji nisu neophodno osoblje za potrebe poslodavca. Poslodavac je dužan da u saradnji sa zaposlenima definiše radna mjesta koja mogu obavljati posao od kuće.

8. U okviru Kancelarije premijera, u ministarstvu, izvršnoj agenciji, regulatornoj agenciji, uključujući njihove lokalne ogranke, službenike više rukovodeće kategorije treba da se osigura da, onoliko koliko je to moguće, javni službenici obavljaju svoj posao na distanci.

9. U vezi sa tačkom 8. u zavisnosti od prirode posla, fizičko prisustvo službenika na radnom mjestu može se zahtjevati samo onoliko dugo koliko je potrebno za obavljanje posla koji zahtjeva fizičko prisustvo. Ovo pravilo se ne primjenjuje ako priroda posla službenika zahtjeva da oni budu fizički prisutni tokom cijelog radnog vremena (posebno kada se priroda posla odnosi na zdravstveni sektor, sektor bezbjednosti, direktne usluge građanima, organizaciju sjednica Vlade, arhiv ili druge slučajeve u zavisnosti od specifičnosti ustanove).

10. U vezi sa tačkama 8 i 9, službenici više rukovodeće kategorije i direktori odjeljenja moraju biti na radnom mjestu tokom cijelog radnog vremena. U nemogućnosti, direktora odjeljenja zamjenjuje šef odjeljenja.

11. Nošenje maske koja prekriva nos i usta je obavezno, u svim slučajevima osim:

11.1. Dok se vozite sami ili sa užim članovima porodice;

11.2 Tokom trčanja i vožnje bicikla;

11.3 Kada šetate van stambenih naselja, i ne u grupama sa više od 4 osobe iste porodice.

12. Javne i privatne institucije dužne su da drže dezinfekciona sredstva za ruke i maske za lice na pristupačnim mjestima na ulazu u zgradu i u zatvorenom prostoru.

13. Javne i privatne institucije dužne su da postave vidljive znakove o pravilima ponašanja za zaštitu od COVID-19 na ulazu svakog objekta (uključujući znak koji zabranjuje ulazak u objekat bez maski, poštovanje udaljenosti itd.)

14. Obavezuju se službenici javnih institucija, privatnih preduzeća i bilo kog drugog subjekta da vrše dezinfekciju i provetravanje zatvorenih prostora.

15. Kretanje građana je zabranjeno od 22:00 do 05:00, osim u slučajevima:

15.1. Hitne prirode (traženje medicinske pomoći, kupovina lijekova, pružanje njege ili medicinske pomoći, izbjegavanje štete ili izbjegavanje rizika od povrede).

15.2. Slobodno kretanje je dozvoljeno u bilo koje vrijeme zdravstvenom, bezbjednosnom osoblju, operaterima koji izvode javne radove.

15.3.  Ekonomskim operaterima ili osoblju koje ima posebnu dozvolu Ministarstva industrije, preduzetništva i trgovine i Poreske administracije Kosova.

16. Sve javne i privatne institucije preduniverzitetskog obrazovanja (od 12. aprila do 18. aprila) i sve javne i privatne univerzitetske institucije od (6. aprila do 18. aprila) dužne su da organizuju na mreži sve nastavne aktivnosti prema uputstvima Ministarstva obrazovanja, nauke, tehnologije i inovacija. Predškolske i osnovnoškolske ustanove i dalje normalno rade, poštujući mjere i preporuke protiv COVID-19.

17. Izuzetak od tačke 16. je normalno odvijanje ispita koji se mogu fizički održati u svim visokoškolskim ustanovama, javnim i privatnim, ali poštujući mjere i fizičku udaljenost i vršeči podjelu na grupe od po 10 osoba.

18. Studentski domovi i menze obustavljaju svoje aktivnosti od 7. aprila do 18. aprila 2021. godine.

19. Svim javnim i privatnim institucijama svih nivoa obrazovanja zabranjeno je organizovanje vannastavnih aktivnosti, kao što su ekskurzije, grupne šetnje, razne zabave nastavnog osoblja ili učenika-studenata.

20. Ministarstvu finansija, rada i transfera naloženo je da oslobodi sve korisnike socijalnih i penzijskih šema kojima upravlja MFRT od redovnog pojavljivanja u nadležnim kancelarijama u svrhu dokaza u skladu sa zahtjevima relevantnih zakona.

21. Zabranjena su sva okupljanja sa velikim rizikom od širenja zaraze, sa više od 10 osoba (sastanci, seminari, treninzi, svadbe, porodične zabave i slično.). Izuzetno se zabranjuje održavanje viđenja u svrhu saučešča i svadbe.

22. Izuzeci od tačke 21. su sastanci Skupštine Kosova, sastanci Vlade ili sastanci od posebnog javnog interesa.

23. Sahrane su dozvoljene samo uz učešće uže porodice.

24. Djelatnost zatvorenih tržnih centara je zabranjena, izuzev osnovnih usluga u njima, kao što su prehrambene marketi i apoteke, od 7. do 18. aprila, dok je u otvorenim tržnim centrima djelatnost dozvoljena poštujući mjere i preporuke za kontrolu, prevenciju i borbu protiv pandemije COVID-19.

25. Zatvoreni prehrambeni marketi dužni su da istovremeno utvrde maksimalan broj potrošača prema pravilu – 1 osoba na 8m2. Marketi su dužni da na ulazu istovremeno označe maksimalan broj dozvoljenih potrošača.

26. Potrošači su dužni da poštuju fizičku udaljenost od 2 metra.

27. Gastronomske službe dužne su da obustave svoju djelatnost od 7. do 18. aprila. Iste su zabranjene u unutrašnjim prostorima gastronomskih usluga u marketima, pekarama, burekdžinicama, ćevabdžinicama, benzinskim pumpama.

28. Gastronomske usluge smeju da rade samo sa uslugama „ponesite sa sobom“, „dostava na porudžbinu“ i „drive-through“ usluge. Usluga „dostava na porudžbinu“ dozvoljena je sa radom i poslije 22:00 sati nakon dobijanja posebne dozvole od Poreske administracije Kosova.

29. U hotelima i sličnim smejštajima služenje pića i hrane je dozvoljeno samo u sobama.

30. Zabranjena je djelatnost javnih stočnih pijaca i auto-pijaca.

31. Klanje životinja je dozvoljeno samo u prostorijama koje su za to ovlašćene.

32. Javni prevoz sme da saobraća koristeći do 50% kapaciteta.

33. Taksiji mogu da rade sa jednim (1) putnikom pozadi ili (3) ako su članovi iste porodice.

34. Podređenim institucijama MKOS i opštinama (poput pozorišta, biblioteka, filharmonija, galerija, ansambala, baleta, bioskopa, omladinskih centara, muzeja, kulturnih centara sa grupama i slično), dozvoljeno je da rade od 5:00 do 21:00 korišćenjem do 20% prostora/površina relevannih objekata za sve aktivnosti (kako za predstave tako i za vježbe).

35. Sportske aktivnosti su dozvoljene samo u profesionalne svrhe u zatvorenom i na otvorenom bez prisustva javnosti i koje se moraju izvoditi u skladu sa lokalnim i međunarodnim sportskim protokolima.

36. Osim tačke 35. zabranjene su aktivnosti u teretani i u zatvorenim halama.

37. Fitnes sale, teretane za individualne rekreativne aktivnosti dozvoljeno je koristiti samo na otvorenim prostorima.

38. Ministarstvo zdravlja je dužno da izda uputstva za razjašnjenje tačaka ove odluke u slučaju potrebe.

39. Ministar zdravlja, AHV i Policija Kosova dužni su da, u saradnji sa opštinskim štabovima za vanredne situacije, nadgledaju sprovođenje ove odluke i podnose Kancelariji premijera nedjeljni izvještaj (svakog petka do 16: 00).

40. Ministar zdravlja, Bolnička služba i NIJZ dužni su da predaju Kancelariji premijera nedjeljni izvještaj (svakog petka do 16:00) o sprovođenju mjera, stanju u zdravstvenim ustanovama, epidemiološkoj situaciji i prognozama za naredne dvije nedjelje.

41. Obavezuje se Ministar zdravlja da na osnovu Zakona br. 07/L-006 o sprečavanju i suzbijanju pandemije COVID-19, na teritoriji Republike Kosovo za donošenje operativnih odluka u zavisnosti od epidemiološke situacije i preporuka NIJZ.

42. Policija Kosova i nadležni inspektorati dužni su da nadgledaju sprovođenje drugih mjera i odluka pri sprovođenju zakona br. 07/L-006 o sprečavanju i borbi protiv pandemije na teritoriji Republike Kosovo.

43. Za prekršioce mjera nadležni organi su dužni da izreknu kaznene mjere prema Zakonu br. 07/L-006 o prevenciji i borbi protiv pandemije COVID-19 na teritoriji Republike Kosovo i prema ostalim važečim zakonima.

44. Jedino tijelo koje može da tumači ovu odluku je Ministarstvo zdravlja, dok bilo koja druga institucija može da pruži objašnjenja o odgovarajućim kategorijama na koje se ova odluka odnosi, tek nakon što Ministarstvo zdravlja odobri to pojašnjenje.

45. Ukida se Vladina odluka br. 01/63 od 11.02.2021.

46. Odluka stupa na snagu danom objavljivanja u Službenom listu Republike Kosovo i važi do neke druge odluke.

Mjere preduzete ovom odlukom zasnivaju se na obrazloženju da:

Činjenično stanje zasnovano na analizi epidemiološke situacije sa COVID-19 od strane Nacionalnog instituta za javno zdravlje od 3. aprila 2021. godine pokazuje da je u posljednje dvije nedjelje (19.03.2021. do 01.04.2021.) zabilježeno 11.577 pozitivnih slučajeva, 150 smrtnih slučajeva, dok je stopa smrtnih slučajeva (CFR) 1.29%.

Od 08.02.2020. do 01.04.2021., testirano je ukupno 434.893 lica za koje se sumnja da imaju virus SARS-CoV-2. Sa SARS-CoV-2, ukupno je dijagnostikovano 92.198 slučajeva ili je 21.2% testiranih uzoraka bilo pozitivno. Na dan 01.04.2021. je bilo 76.402 oporavljeno slučaja ili 82.86%, dok je trenutno aktivno 13.902 slučajeva (15.1%). Prateći broj otkrivenih i potvrđenih slučajeva, prema danima možemo vidjeti trend porasta (16.7%) aktivnih slučajeva, dok je 13.902 trenutno aktivnih slučajeva u odnosu na broj aktivnih slučajeva prije novembarskih mjera – ukupno 13.784 sa vrhuncem 2. decembra 2020. godine, što predstavlja porast od 0.8%.

NIJZK je testirao u stvarnom vremenu PCR 147 pozitivnih uzoraka sa SARS CoV-2 za otkrivanje britanskih varijanti B.1.1.7 i one iz Južne Afrike B.1.351. Ovi uzorci su primljeni iz svih regiona Kosova i koji su posljednjih dana imali pozitivan test na SARS-CoV-2. Od ukupnog broja testiranih uzoraka, njih 97.27% je sa britanskom varijantom, a nijedan sa južnoafričkom. Stoga ova situacija u kojoj je britanska varijanta najrasprostranjenija zahtjeva da se izloženost COVID-19 što je više moguće smanji i njegova prevalencija uspori, tako da kapaciteti bolničke službe budu pristupačni i da se njima može upravljati.

U takvoj situaciji vanrednog stanja u javnom zdravstvu, neophodno je ograničiti slobodu kretanja, slobodu okupljanja, pravo na privatnost i slobodu pružanja usluga i vođenja posla. Ova ograničenja su zasnovana na Zakonu br. 07/L-006 o sprečavanju i borbi protiv pandemije COVID-19, a kako su izjavili zdravstveni stručnjaci iz NIJZK i SZO, strogo su neophodni kada je epidemiološka situacija pogoršana.

Rokovi postavljeni u ovoj odluci služe kao nužnost da se smanji kriva infekcije, ali u zavisnosti od procjene epidemiološke situacije, ništa ne isključuje da se ti rokovi mogu produžiti novom odlukom. U zavisnosti od epidemiološke situacije i efekta ovih mjera, mogu se preduzeti nove mjere koje mogu biti oštrije ili lakše od mjera utvrđenih ovom odlukom.

Na osnovu epidemiološkog istraživanja slučajeva sa COVID-19 i praćenja kontakata, NIJZK je identifikovao kao potencijalno super-šireće događaje infekcije: gastronomiju; javne institucije; rad u kancelarijama/na zajedničkim mjestima; šoping centrima; školama; okupljanja osoba, sa posebnim naglaskom na smrtne slučajeve i razne zabave.

Mjere su preduzete obraćajući pažnju na tri cilja:

– Minimizirati izloženost COVID-19 i usporiti njegovo širenje, tako da kapaciteti javnog zdravlja ne prekorače njihove granice;

– Očuvanje mentalnog i fizičkog zdravlja građana.

– Koliko god je to moguće, držati ekonomske aktivnosti otvorenim.

Shodno tome, na osnovu preporuka koje je dao NIJZK, a koje je ocjenio Komitet za koordinaciju i procjenu vanredne situacije sa COVID -19, o preduzimanju neophodnih mjera za sprečavanje, upravljanje i kontrolu infekcije COVID-19 na teritoriji Republike Kosovo, uzimajući u obzir odredbe zakona br. 07/L-006 o prevenciji i borbi protiv pandemije COVID-19 na teritoriji Republike Kosovo, odlučeno je kao u dispozitivu ove odluke.

Izvor: (info.ks)

Vezani članci

Komentari na članak

Prelistaj nove naslove »

Korona virus Statistika

DRAGAŠ Vrem.prognoza

Popularno

Nema aktuelnosti za danas!

Anketa

Konvertor valuta

Video Foto

Vaktija Dragaš