Otvoren konkurs u Carini Kosova

Na osnovu Zakonika o Carini i akcizama na Kosovu, Zakona o civilnoj službi Republike Kosovo 03/L-149 i Uredbe 02/2010 o procedurama zapošljavanja civilnih službenika, Carina Kosova objavljuje javni konkurs za popunjavanje upražnjenog mesta u Direkciji zajedničkih službi, kao u nastavku:

Otvoren konkurs u Carini Kosova

Direkcija: Zajedničke službi
Departman: Ljudski resursi
Sektor: Sektor za obuku
Naziv radnog mesta: Prevodilac za srpsko-hrvatski jezik
Br. referencije radnog mesta: IN/040 / JP00030690
Nadzorne odgovornosti: Ne
Stepen radnog mesta: koeficijenat 7 (sedam)
Trajanje imenovanja: Na neodređeno vreme (uključujući probni period od jedne (1) godine)
Broj izvršilaca za ovu poziciju: 1 (jedan) pozicija od karijere
Izveštava: Rukovodiocu Sektora za obuku
Lokacija: Priština

Ključni zadaci:

1. Prevod prema potrebama institucije;
2. Prevod dokumenata sa albanskog na srpsko-hrvatskom jeziku (npr odluke carinskih organa, administrativnih uputstava izdatih od strane Carine, razni dokumenti koji se odnose na osoblje, prekršaji, saopštenje za medije, novinske članke, brošure, materijal za objavljivanje na sajtu Carine, prevodi iz programa ASYCUDA, itd.);
3. Prevod na sastancima, prezentacijama carinskih službenika i/ili drugih službenih aktivnosti sa albanskog jezika na srpskohrvatskom i obrnuto;
4. Simultano prevođenje po potrebi uz obrazloženje;
5. Pružiti administrativnu pomoć jedinici i rukovodećem osoblju uopšte, uključujući pomoć koja ne odnosi na prevod, kao što je štampanje dokumenata, vođenje zapisnika, izvještavanje sa različitih sastanaka, itd .;
6. Organizovanje i održavanje sveobuhvatnih dosijea za prevode, podnošenje ovih dosijea njihovom nadzorniku;
7. Redovno izveštavanje šefa;
8. Obavlja i druge delegirane zadatke koje odredi nadzornik u skladu sa zahtevima i obavezama rada.

Potrebno obrazovanje:
1. Univerzitetska diploma, Folološki Fakultet – smer jezik ili književnost – potrebno;

Potrebne veštine, iskustvo i drugi atributi:
1. Stručno radno iskustvo dve (2) godine – potrebno;
2. Sposobnost komuniciranja i pisanja ispravno albanskog i srpskohrvatskog jezika – potrebno;
3. Dobro znanje kompjutera – poželjno;
4. Dobro poznavanje carinske terminologije – potrebno;
5. Dokazane veštine i iskustvo u službenim prevodima – potrebno;
6. Promovisati visoke standarde ličnog integriteta i institucije;
7. Odgovarajuča obuka – poželjno;
Relevantna univerzitetska diploma/Filološki Fakultet jezik i kniževnost

Uslovi učešća na konkursu:
Carina Kosova povodom objavljivanja ovog konkursa nudi jednake mogućnosti za zapošljavanje svih građana Kosova i pozdravlja apliciranje svih muškaraca i žena iz svih zajednica u Republici Kosovo.
Manjinske zajednice i njihovi članovi imaju pravo na pravičnu i proporcionalnu zastupljenost u civilnim organima centralne i lokalne javne uprave, kako je navedeno u članu 11. stav 3. Zakona br. 03/L-149 o civilnoj službi Republike Kosovo.

Preuzimanje i podnošenje aplikacije (prijave): vrši se u Carini Kosova (uprava u naselje Veternik), Drugi sprat, kancelarija br.27.
Zakoni i propisi koji regulišu regrutovanje:
Zakon br. 03/L-149 o civilnoj službi Republike Kosova
Uredba br. 02/2010 o procedurama zapošljavanja u civilnoj službi
Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u veb stranici Carine Kosova i u jednom od dnevnih novina, počev od 07.09.2017 do 21.09.2017, koji se smatra poslednji dan zatvaranja konkursa.
Aplikacije poslate poštom, koji nose poštanski žig na pošiljci od poslednjog dana roka za prijavu, će se smatrati validnim i da će se razmotriti ako prispe u roku od 4 dana, aplikacije koje stiže posle isteka roka i nepotpuna aplikacija neće se razmotriti.
Aplikaciji treba priložiti standardni CV, kopije dokumentacije o kvalifikacijama, iskustvu i drugu potrebnu dokumentaciju potrebne za radno mesto za koju se apliciraju.
Samo kandidati izabrani na uži spisak će se kontaktirati.

“Carina Kosova u cilju afirmacije ravnopravnosti polova, podstiče i pozdravlja apliciranje članova oba pola, staviti u službu svoje individualne potencijale u funkciji institucionalnog i društvenog razvoja, a takođe podstiče pripadnike svih etničkih grupa manjina da apliciraju”.

Za više informacije možete kontaktirati Odeljenje za ljudske resurse na tel: 038 540 807, od 8:00 -16:00.

TAKODJE JE RASPISAN I KONKURS ZA IT TEHNIČARE

Pogledajte poziv na linku: https://dogana.rks-gov.net/job_post/konkurs-i-jashtem-2/

Izvor: (kosovo24sata.com)

Vezani članci

Komentari na članak

Prelistaj nove naslove »

DRAGAŠ Vrem.prognoza

Popularno

Nema aktuelnosti za danas!

Anketa

Konvertor valuta

Video Foto

Vaktija Dragaš